تدریس مطالعات اجتماعی
 

کلاس ششم-درس مطالعات اجتماعی-مبحث همسایگان
https://www.aparat.com/v/9YONE

 
     
 
     
تدریس هدیه های آسمانی
 
 
     
 
     
کار و فناوری
 

کلاس پنجم و ششم-درس فناوری-مبحث word
https://www.aparat.com/v/dKt5o

 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

هدیه‌های آسمانی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

مطالعات اجتماعی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

فارسی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

ریاضی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
تدریس فارسی
 
کلاس ششم-درس فارسی-مبحث تعداد جملات
https://www.aparat.com/v/r6qaX
 
     
 
     
تدریس ریاضی
 
کلاس ششم-درس ریاضی-مبحث نسبت و تناسب
https://aparat.com/v/kc8Gf

کلاس ششم-درس ریاضی-مبحث تقریب
https://aparat.com/v/SiXxp
 
     
 
     
تدریس علوم
 
کلاس ششم-تدریس علوم-مبحث درس ازگذشته تا آینده
https://www.aparat.com/v/aDjPz

کلاس ششم-تدریس علوم-مبحث درس سالم بمانیم
https://www.aparat.com/v/aDjPz

کلاس ششم-تدریس علوم-مبحث درس جنگل برای کیست
https://www.aparat.com/v/OciyR
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

علوم (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین علوم
 
ویژه پایه ششم

 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

ریاضی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین ریاضی

ویژه پایه ششم

 
     
 
 
نقشه سایت