تدریس هدیه های آسمانی
 

 کلاس چهارم-درس هدیه های آسمانی-مبحث درس ۱۴
https://www.aparat.com/v/siw8Q

 
     
 
     
تدریس نقاشی
 
کلاس چهارم-درس نقاشی-مبحث هفت سین
https://aparat.com/v/95RF7

نقاشی-مبحث نقاشی با روزنامه دورریختنی
https://www.aparat.com/v/QCIL4
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

هدیه‌های آسمانی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

فارسی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

مطالعات اجتماعی(جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

ریاضی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

علوم (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین علوم
 
ویژه پایه چهارم

 
     
 
     
تدریس فارسی
 
 
     
 
     
تدریس ریاضی
 
کلاس چهارم-درس ریاضی-مبحث مساحت متوازی الاضلاع
https://aparat.com/v/LC0Gn

کلاس چهارم-درس ریاضی-مبحث چهار ضلعی
https://aparat.com/v/6mPDs

کلاس چهارم-درس ریاضی-مبحث محیط و مساحت ص۱۳۴
https://www.aparat.com/v/OVy9D

کلاس چهارم-درس ریاضی-مبحث محیط و مساحت ص۱۳۵
https://www.aparat.com/v/muk40

کلاس چهارم-درس ریاضی-مبحث مساحت
https://www.aparat.com/v/8rmid

کلاس چهارم-درس ریاضی-مبحث محیط
https://www.aparat.com/v/OYvFQ

کلاس چهارم-درس ریاضی-مبحث صفحه ۱۳۸
https://www.aparat.com/v/P6SUo

کلاس چهارم-درس ریاضی-مبحث صفحه ۱۳۹
https://www.aparat.com/v/oDkYm
 
     
 
     
تدریس علوم
 
کلاس چهارم-درس علوم-مبحث پروانه ها
https://aparat.com/v/QJu16

کلاس چهارم-درس علوم-مبحث گوناگونی گیاهان و اجزای گیاه
https://www.aparat.com/v/klXYo

کلاس چهارم-درس علوم-بی مهرگان
https://www.aparat.com/v/YscoG

کلاس چهارم-درس علوم-مبحث گوناگونی گیاهان و اجزای گیاه
https://www.aparat.com/v/klXYo
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

ریاضی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین ریاضی

ویژه پایه چهارم

 
     
 
 
نقشه سایت